Blogi

Aito kasvu alkaa sydämestä

Kohtaamistaidot valmentamisen keskiössä

Korkearesoluutio--2

Hyvät käytöstavat ovat onnistuneen kohtaamisen esiliina. Kuitenkin, vuorovaikutuksen polku käynnistyy jo paljon ennen varsinaisten käytöstapojen toteutumista. Käytös eli käyttäytyminenhän on ajatus –ja tunnetoimintojen seuraus. Seuraavassa käyn läpi vuorovaikutuksen kaksi keskeistä osa-aluetta, ennakkokäsitykset sekä läsnäolon.

Vuorovaikutuksen laatu on suoraan verrannollinen valmennussuhteen onnistumiseen. Mikäli valmentajan omat vuorovaikutustaidot ontuvat, hänen kerryttämänsä tieto-taidon ja kokemuksen potentiaali jäävät hyödyntämättä. Kaikki käydyt kurssit ja luetut kirjat nimittäin konkretisoituvat asiakkaalle vasta vuorovaikutuksessa.

Parantuneet vuorovaikutustaidot eivät paranna pelkästään halutun viestin jalkautumista asiakkaan arkeen. Valmentajan parantuneet vuorovaikutustaidot parantavat myös valmennettavan vuorovaikutustaitoja ja hyvinvointia. Jotta asiakas voisi kehittyä itse vuorovaikutustaidoissaan, täytyy hänen kuitenkin oppia taidot ensin valmentajalta.

”Valmentajan tulee muistaa kehittää vuorovaikutuskuntoa. Mikäli laiminlyöt vuorovaikutustaitojen harjoittelua, kuntosi heikkenee. Ja niin käy myös valmennuksen laadulle”

Ennakkokäsitykset romukoppaan!

Tieto ja taito siis siirtyvät vuorovaikutuksessa. Ennen fyysistä kohtaamista laatuun vaikutetaan kahden vaiheen kautta.

  1. Ennakkokäsitykset
  2. Läsnäolo

Vuorovaikutusta häiritsevät useat ulkoiset ja sisäiset tekijät. Valmentajan sisäisistä tekijöistä yksi tärkeimmistä ja samalla hallitsevimmista, ovat valmentajan omat ennakkoluulot ja käsitykset siitä, millainen vuorovaikutustilanteesta syntyy. Valmentaja siis ennakoi mielessään valmennuksen ja vuorovaikutuksen kulun, omien ennakko-odotusten kautta.

Haitallisinta on se, että valmentajan antaa aiempien tapahtumien ja kokemusten vaikuttaa ennakkokäsitysten kautta keskustelun kulkuun. Esimerkiksi asiakkaan toistuvat repsahdukset saavat helposti valmentajan asettamaan itselleen ennakkokäsityksen: ”se valmennettava on varmaan taas repsahtanut ruokavaliossa!”

Mitä valmentaja odottaa keskustelussa, mikäli hänellä on aiemmin kuvattu ennakkokäsitys? Tietenkin kaikkia hienovaraisiakin vihjeitä ja signaaleja siitä, jotka todistaisivat asiakkaan repsahtaneen.

Valmentajan fokus siis suuntautuu hänen omiin tavoitteisiin löytää haluamansa merkit, joihin pääsee puuttumaan. Tällöin valmennettavan todelliset tarpeet ja tavoitteet jäävät paitsioon, sillä valmentaja pelaa omaa sisäistä peliään (inner game). Valmentajan sisäinen ottelu häiritsee seuraavaa vuorovaikutuksen vaihetta.

Läsnäolo

Aitoa läsnäoloa vaikeuttavat esimerkiksi ympäristön rauhattomuus, kiire sekä hallitsemattomat tunteet. Valmentajan läsnäolon saavuttaminen on haastavaa myös sen vuoksi, että valmentajan on osattava kuunnella ja kyetä kuullusta puheesta poimimaan tavoitteiden kannalta ratkaisevat asiat. Pelkän puheen kuuleminen ei tietenkään riitä. Koska puhe ja kehonkieli ei aina ole synkronissa, valmentajan tulee pystyä lukemaan myös kehonkieltä (body language). Vasta kuullun puheen jälkeen valmentajan tulee käyttää oikeita sanoja, viedäkseen vuorovaikutusta kehittävään suuntaan.

 

”Hyvä läsnäolo tarkoittaa sitä, että valmentajan hyvä ja aito kontakti säilyy sisäisestä analysoinnista huolimatta”

 

Itselleni läsnäolon tilaan pääseminen oli alkuun todella hankalaa, sillä olen tottunut analysoimaan paljon asioita ja toimimaan asiantuntijan ”roolissa”. Huomasin kuitenkin, että liiallinen analysointi ja tiettyyn rooliin tietoisesti asettuminen johtivat siihen, että putosin asiakkaan kanssa samalta kartalta.

Toimivaksi työkaluksi olen todennut häiritsevien ennakkokäsitysten karistamisen lyhyellä meditaatiolla tai hengitysharjoituksella. Lisäksi voimistan kykyä osoittaa nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisen tunnetta. NLP –menetelmistä olen saanut runsaasti käytännönläheisiä työkaluja laadukkaamman vuorovaikutuksen edistämiseen.

Vaikka tulokset ovat positiivisia, niin vain harjoittelu tekee mestarin!

Lasse SeppänenLasse Seppänen, Senior True Coach ja koulutusjohtaja/ NLPersonal Trainer 

Lasse toimii kouluttajana NLPersonal trainer -koulutusohjelmissa sekä valmentajana True Hearts -organisaatiossa.

Herättikö ajatuksia? Kommentoi kirjoitusta!