Blogi

Aito kasvu alkaa sydämestä

Onnistumisindeksi

shutterstock_245662756

Riittävä motivaatio tavoitteen saavuttamiseen, tavoitteen tuottama arvo ja usko pystyvyyteen ovat avain onnistumiseen.

Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan tupakoinnin lopettamisen tavoitteekseen asettavista ihmisistä 85% epäonnistuu yrityksessään. Mitkä tekijät ennustavat tavoitteissa onnistumisen? Ja jos tekijöitä on useampi, mitkä ovat kolme tärkeintä? Ja miten tekijöistä saisi konkreettisen välineen omien ja valmennettavien höydyksi?

Vetämiini valmennuksiin ja koulutuksiin on osallistunut kymmeniä tuhansia ihmisiä. Se, että olen päässyt kuulemaan ja näkemään onnistumisen reseptiikkaa ja olen lukenut tuhansia kirjoja, on valaissut minulle sen, mitkä tekijät johtavat onnistumisiin tavoitteissa. Olivatpa tavoitteet asetettu lyhyelle tai pitkälle aikavälille. Lisäksi ei ole väliä, mitä elämän osa-aluetta tavoitteet koskettavat.

Esitän seuraavassa työkalun nimeltä Onnistumisindeksi. Voit halutessasi pölliä työkalun itsellesi ihan vapaasti. Oikeastaan suosittelen sen käyttöönottoa, mikäli olet kiinnostunut onnistumisen optimoinnista.

Työkalun rakentaminen ei ole mielikuvitukseni tai pelkästään empiirisen kokemukseni tuote, vaan sen taustalla on valtava määrä tutkittua käyttäytymistieteellistä tietoa.

Valmennuksessani olen havainnut, että niin pitkään kun valmennettavan usko tavoitteessa onnistumiseen säilyy, on myös motivaatiota jatkaa laadukkaan harjoittelun ja ruokavalion parissa. Motivaation kivijalka on kuitenkin tavoitteen arvo. Se, kuinka kiinnostavaksi ja arvokkaaksi koen tavoitteen, vaikuttaa suoraan motivaation määrään. Edellä mainituista syistä olen valinnut keskeisiksi muuttujiksi pystyvyyden, motivaation ja arvon.

Onnistumisindeksi ja sen kolme kivijalkaa on esitetty alla olevassa kuvassa.

Dia2

Onnistumisindeksi muodostuu kolmesta tutkitusti keskeisestä tekijästä: pystyvyydestä, motivaatiosta sekä arvosta. Esitän kunkin indeksiin vaikuttavan tekijän sekä indeksin laskukaavan seuraavassa.

Ennen kuin jatkat lukemista, nosta tietoisesti mieleesi jokin tavoite, minkä olet itsellesi asettanut, joko hiljattain tai vaihtoehtoisesti laadit tavoitteen juuri nyt. Toimivan tavoitteenasettelun kohdalla on syytä muistaa, että tavoitteen tulee olla realistinen, täsmällinen, mitattavissa oleva, aikataulutettu ja toimintaan ohjaava.

Tavoitteesi on nyt selvillä. Ennen kuin pääset laskemaan tavoitteesi onnistumisindeksin, niin on syytä käydä läpi indeksin osatekijät.

Pystyvyys:

Pystyvyydellä tarkoitetaan ihmisen henkilökohtaista (sisäistä) uskoa omaan suoriutumiseen. Yksi keskeisistä onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä on yksilön omat odotukset omasta pystyvyydestä (Halvorson 2012). Mikäli yksilö ei vakaasti usko pääsevänsä tavoitteeseen, ei hän myöskään motivoidu suuntaamaan energiaa tavoitteeseen. Myös tavoitteen saavuttamisen arvo laskee henkilön pystyvyyden kokemuksen ollessa alhainen.

Pystyvyyden numeraalista arviota skaalataan välillä 0 – 100. Kysymys kuuluukin:

”nollasta sataan (0 = arvio alhaisesta onnistumisesta – 100 = korkein mahdollinen arvio onnistumisesta), millä todennäköisyydellä tulet saavuttamaan tavoitteesi? 

Oma arvioni pystyvyydestä:________

Motivaatio

Motivaatio voi olla sisäistä ja ulkoista. Tavoitteiden, varsinkaan lyhytjänteisten, kohdalla ei ole onnistumisen näkökulmasta niinkään väliä, onko motivaatio sisäistä vai ulkoista, kunhan se on riittävän korkea ja säilyy yllä (tai mielellään lisääntyy) kunnes tavoite on saavutettu. Pitkällä aikavälillä on ulkoisesti motivoituminen voi koitua hyvinvoinnin ja terveyden edistymisen esteeksi ja ulkoinen motivaatio voi pahimmillaan kuivattaa sisäisen motivaatio lähteet.

Motivaatio vaihtelee päivittäin, mutta kullakin meistä on selkeä sisäinen arvio siitä, kuinka motivoitunut olen saavuttamaan tavoitteen? Kuinka kovasti olen motivoitunut työskentelemään tavoitteiden eteen?

Mitä useampia syitä eli motiiveja löydät tavoitteen saavuttamiseksi, sitä todennäköisemmin ohjaudut toimimaan tavoitteiden suunnassa.

Myös motivaatiota arvioidaan asteikolla 0 – 100. Nolla tarkoittaa, ettei voisi vähempää kiinnostaa ja täydet sata taas kertoo siitä, että haluat todella – siis todella – saavuttaa tavoitteen! 

Oma arvioni motivaatiosta: __________

Arvo

Arvolla tarkoitetaan sekä tavoitteen houkuttelevuuden arvoa, että tavoitteiden suhdetta omiin henkilökohtaisiin arvoihin.

Mielemme luokittelee henkilökohtaiset tavoitteemme arvokkuusjärjestykseen. Mielemme siis laittaa emotionaalisen hintalapun kullekin ajankohtaisiin tavoitteisiin. Tärkeimmistä ja houkuttelevimmista tavoitteista olemme maksamaan suuremman hinnan. Useat ihmiset ovat valmiita sijoittamaan järjettömiä summia jonkin henkilökohtaisen tavoitteen saavuttamiseksi. Korkeat panokset taas lisäävät tavoitteen arvoa.

Ihminen tekee lähes kaikki valintansa arvojensa pohjalta. Tavoitteet ovatkin keino toteuttaa elämässä olevia tärkeitä arvoja. Kun ihminen löytää tavoitteiden ja henkilökohtaisten arvojen välisen yhteyden, sitoutuminen tavoitteisiin on suurempaa.

Kysymys kuuluukin; ”nollasta sataan, kuinka arvokas tavoitteesi on?”

Koen, että arvolukuni on:__________

Olet nyt arvioinut kolmea onnistumiseen johtavaa osa-aluetta numeraalisesti. On aika laskea onnistumisindeksisi. Onnistumisindeksin laskemiseen tarvitaan lyhyt ja helppo laskutoimitus:

  1. Laske pystyvyyden, motivaation ja arvon luvut yhteen (esim. 90 + 100 + 80 = 270)
  2. Jaa saamasi tulos kolmella (270 / 3 = 90)
  3. Onnistumisindeksisi on edellisen laskutoimituksen summa

Onnistumisindeksini:_________

Onnistumisindeksisi on juuri nyt lukema, millaiseksi ajattelusi, toiveikkuutesi ja kiinnostuksesi sen nyt mahdollistavat. Olipa indeksisi täydet sata tai vaatimattomat 40, keskeistä on kuitenkin se, mikä lukemasi on huomenna, viikon päästä tai kuukauden päästä. Tärkeintä onnistumisen kannalta on löytää toimivat menetelmät kunkin kolmen (pystyvyys, motivaatio, arvo) osa-alueen lujittamiseen.

Onnistumistavoittein,

T: Lasse

HiRes--11

Lasse Seppänen, Senior True Coach ja koulutusjohtaja/ NLPersonal Trainer. Lasse toimii kouluttajana NLPersonal trainer -koulutusohjelmissa sekä valmentajana True Hearts -organisaatiossa.

 

Herättikö ajatuksia? Kommentoi kirjoitusta!